Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych

Ochrona danych osobowych to zespół bardzo złożonych zagadnień. Tematyka związana z tym obszarem jest bardzo ważna i to dla każdego obywatela. Zarówno pracodawca, jak i pracownik, lekarz i pacjent, klient i sprzedawca – mają na co dzień do czynienia z danymi osobowymi, mimo, że pozornie nikt nie zwraca uwagi na ten fakt.
Żeby zrozumieć w ogóle istotę ochrony danych osobowych, trzeba najpierw wyjaśnić kilka podstawowych definicji związanych z tą materią.

Na początek – czym w ogóle są dane osobowe?


Dane osobowe – według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. ,,oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.” Do kategorii takich danych przypisuje się intuicyjnie najważniejsze dane, takie jak np. numer PESEL, NIP, cechy fizyczne, fizjologiczne, ekonomiczne, społeczne oraz kulturowe.

Czym są dane wrażliwe?


W przestrzeni bardzo dużo mówi się o tzw. danych wrażliwych. Czym one są według obowiązującego ustawodawstwa? Są to dane, które są wrażliwe, jeśli weźmie się pod uwagę podstawowe prawa i wolności człowieka. Inaczej mówiąc – ujawnienie takich danych może spowodować naruszenie praw i wolności, a w szczególności prawa do prywatności. Dlatego właśnie przetwarzanie takich danych odbywa się na określonych zasadach. W praktyce ich przetwarzanie niemal się nie zdarza, a jeśli już to wszelkie przypadku takie przetwarzania muszą być określone w przepisach.

Czym jest ,,przetwarzanie danych”?


Przetwarzanie danych – jak sama nazwa wskazuje – to pewne czynności, które wykonuje się z danymi. Ustawodawca przyjął, że te czynności to przede wszystkim:
– zbieranie,
– utrwalanie,
– opracowywanie,
– przechowywanie,
– pobieranie,
– przeglądanie,
– ujawnianie,
– przesyłanie,
– udostępnianie.

Kim jest administrator danych?


Administrator danych to osoba, organ, jednostka lub podmiot publiczny, czy też osoba prawna, która przetwarza dane i jednocześnie ustala cel tego przetwarzania. Administratorem danych jest na przykład pracodawca, który ma dane osobowe pracownika i przetwarza je dla celów zatrudnienia, rozliczenia, ubezpieczenia itp.

Same definicje związane z przetwarzaniem danych osobowych stanowią jedynie bardzo krótki wstęp do jakże szerokiej tematyki z tym związanej. Na koniec niniejszego artykuły warto jednak wspomnieć także o organie nadrzędnym w Polsce, jeśli chodzi o ochronę danych, czyli Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie PUODO). To do Prezesa oraz całego urzędu w ogóle trafiają wszelkie skargi, wnioski i pytania z zakresu ochrony danych osobowych.